Als de pensioenleugen regeert? Dan worden de pensioenen verlaagd!

Als de pensioenleugen regeert? Dan worden de Pensioenen Verlaagd!

Amsterdam, 13 augustus 2019

Opinie: Arnoud Bosch Pensioenanalist VDAB

Als de pensioenleugen regeert dan worden de pensioenen verlaagd!


Het aangekondigd proces tegen de overheid over de “Rekenrente” is een logische stap na alle eerder doorgevoerde pensioenwijzigingen.
De rekenkundige pensioenleugens worden hieronder met vragen- en antwoorden weergegeven.

Als de pensioenleugen regeert dan zijn de mathematische wetten niet meer inzetbaar- en toepasbaar op de navolgende vragen.
a) Jongeren betalen voor Ouderen omdat de pensioenpremie meer oprent voor jongeren dan voor ouderen.
b) Jongeren hebben pensioenopbouw ingeleverd door opbouwverlaging van 2,25% naar 1,875% over de Pensioen Grondslag (PG)
c) Middelloon geeft een pensioenopbouw over het gemiddelde van alle jaarsalarissen.
d) De pensioenpremie wordt geheven uitsluitend over de wettelijke rekenrente van de dekkingsgraden van Pensioenfondsen.
e) DNB heeft in haar occasional studie geen fouten gemaakt die is aangeboden aan de Tweede Kamer.
f) Een eigen pensioenpot levert meer vermogen op de pensioendatum dan traditionele opbouwpensioenregeling.

Hier de gecorrigeerde juiste antwoorden op de bovengenoemde vragen.
a) Indien de pensioenopbouw indexatie % = rente %
b) Het opbouwpercentage is gegaan van 1,75% naar 2,25% en daarna verlaagd naar 1,875% over PG
c) Indien de jaarlijkse loonsverhoging en pensioenindexatie precies gelijk is aan de looninflatie dan is middelloonregeling = eindloonregeling.
d) Voor de berekening van de pensioenpremie is rekenrente meestal hoger.
e) DNB heeft een berekening met onjuistheden aangeboden aan de Tweede Kamer.
f) Omdat actuariële pensioenpremie bij aanvangsleeftijd tot 45 jaar meestal lager zal zijn en daardoor ook een lager doelkapitaal zal hebben.
De mathematische onderbouwing is controleerbaar met spreadsheets vindbaar op: Http://www.Software-Pensioen.nl

Ook wordt nergens vermeld dat bij rente nul procent het aantal pensioen uitkeringsjaren berekenbaar is met:
(Pensioenpremie % * Pensioengrondslag ) / (Opbouwpercentage % * Pensioengrondslag) = pensioenuitkeringsjaren.
Waarbij nog geen rekening is gehouden met tussentijds overlijden. Zie op: Http://www.Inlegfactor.nl
Pensioengrondslag = Jaarsalaris - Franchise

De werkelijke uitkeringsduur is langer door overlijden tijdens de pensioenuitkering.
Benadert *) met inbegrepen overlijdensrisico wordt de (pensioenuitkeringsjaren / (2 / 3,14))
Stel de premie op 24%
Opbouwpercentage op 1,875%
De berekening wordt dan:
24/1,875= 12,8 jaar zonder overlijden en met overlijden 12,8*(3,14/2) = 20,1 pensioenuitkeringsjaren.
*) Een conversie overzichtstabel is op aanvraag beschikbaar op: OLP-Tabel @ Arnb.nl

Met het nieuwe pensioencontract wordt suggestie gewekt dat er 10% mag worden opgenomen op aanvang pensioendatum met "de geoormerkte" doelbestemming voor aflossing van hypotheek.
Hierna blijkt echter dat het administratief niet eenvoudig controleerbaar en uitvoerbaar zal zijn. Waardoor Wouter Koolmees alsnog overweegt de doelbestemming te laten vervallen.
Dan geeft de voorspeller nu dus de juiste inhoud weer op: Http://www.A2Persnieuws.nl

Er wordt nog steeds geen rekening gehouden dat ook in het pensioenakkoord voor het berekenen van de toepasbare rekenrente en pensioenpremie de gebruikte rente strijdig kan zijn met Europese wetgeving. Want in de huidige wetgeving is het al strijdig en vervolgens gaat het pensioenakkoord op hetzelfde ingenomen foutieve standpunt verder.
De pensioen(opbouw)gerechtigden zullen niet zomaar hiermee akkoord kunnen gaan gelet op de aangekondigde proces uitspraken:
Http://www.Pensioenrente.nl Http://www.A2Rekenrente.nlOver de VDAB
De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.


Bijlagen: