Naar een nieuw toekomstigbestendig pensioenstelsel 2022

De weg naar een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel 2022 zonder generatieconflicten is een grote uitdaging.
Pensioen is een maandelijkse uitkering die na een werkzaam leven wordt uitgekeerd door een pensioenfonds aan de werknemer. Dit pensioen is via werkgever is als onderdeel van salarispakket opgebouwd bij een pensioenfonds.

Hoe kan je jong- en oud over de ingelegde pensioenpremie dezelfde pensioenrechten geven?
Door de pensioenpremie direct om te zetten in uitkeringsunits voor alle beleggingen in het pensioenfondsvermogen.
De pensioentoezegging van € 1,00 wordt direct omgezet in een 1,00 uitkeringsunit die mee beweegt met het fondsvermogen.

Amsterdam, 5 juni 2020.

Opinie: Arnoud Bosch Pensioenanalist VDAB
Vereniging Docenten Assurantie Bankleer (VDAB)

Generatieconflicten ontstaan tussen deelnemers in pensioenopbouwfase en de pensioenuitkeringsfase.
Jongeren hebben de indruk dat zij betalen voor de ouderen omdat hun premie langer rendeert dan de oudere deelnemers.
M.a.w. er ontstaat een pensioen probleem tussen premie-inleg van opbouwers en pensioen uitkeringsrechten.
Bovendien streven vooral werkgevers naar duidelijkheid over de hoogte van pensioenpremies die meestal afhankelijk zijn van de gangbare rentevoet en het beoogd pensioen doelkapitaal. Terwijl jonge werknemers de pensioenpremie te hoog vinden.
Werkgevers streven naar vaste opslag inde loonsom voor pensioenrechten die niet jaarlijks wordt gewijzigd.
Daarom hebben werkgevers een zekere voorkeur voor een beschikbare premieregeling over de loonsom.
Met als belangrijk nadeel dat de pensioenpremie jaarlijks met de leeftijd sterk zal toenemen.

De oplossing kan zijn door gedurende opbouwfase een verband te leggen tussen opbouw- en pensioenuitkeringsfase.
De oplossing kan gevonden worden door de pensioenpremie direct om te zetten in een vorm van uitkeringsrechten.
Dat is te bereiken door elke euro pensioentoezegging direct om te zetten in evenzoveel units toezeggingen in uitkeringsrechten.
M.a.w. 1 euro pensioen toezegging geeft direct 1 unit van pensioentoezegging volgens een vaste gedefinieerde formule.
Die rente onafhankelijk wordt toegepast maar waarvan de waarde maandelijks verhoogd of verlaagd wordt met fondsvermogen met een vertraging van 1/120 deel (10 jaar). Concreet voor 1,00 euro toezegging is benodigd 14.00 euro pensioenpremie.
Hierdoor wordt indirect de pensioenen geïndexeerd zowel verhoogd dan wel verlaagd door de aanpassing van unit uitkeringswaarde.

Uitgaande van de rente nul procent en de uitkeringsduur na pensionering gemiddeld is te zetten op 20 jaar kan men een pensioenpremie berekenen met twee gegevens:
Pensioengevend salaris * Pensioenpremie = Pensioenkapitaal (PG * Pensioenpremie)
Pensioengevend salaris * pensioentoezegging. (PG * Opbouwpercentage)
M.a.w. de pensioentoezegging moet gemiddeld 20 jaar worden uitgekeerd waarbij vooroverlijden niet is meegerekend.
Pensioen technisch is dat ook weer te geven met de formule 20 jaar is gelijk aan ((Premie / Opbouw) gedeeld door 0,7)

Door de inleg niet geld maar in units uit te drukken worden jongeren gelijk behandeld als ouderen.
Elke inleg wordt netto ingelegd met € 1,00 = 1,00 Unit bij aanvang van de inleg.
Maandelijks zal de unitwaarde worden aangepast aan het wijzigingen fondsvermogen met een vertraging van 1/120 deel.
Elke unit geeft een pensioenuitkering op pensioendatum gelijk aan de gemiddeld waarden van de unit van vorig jaar.
M.a.w. zowel de jongeren dan wel de ouderen worden in de opbouwfase gelijk behandeld met de waarde stijging dan wel met de waarde daling. De pensioenuitkering varieert vertraagd mee omhoog dan wel verlaagd omdat elke unit direct een pensioenuitkering vertegenwoordigd.

Belangrijk voordeel is dat voor iedereen de beleggingshorizon gemiddeld 35 jaar is en geen life cycles wordt toegepast.

Resumerend:
Jongeren en ouderen delen in gelijke maten mee in de goede dan wel slechten tijden van een pensioenfonds door het wijzigen van de unitwaarde van de uitkeringsrechten tijdens het opbouwen- en uitkeren van pensioenen.
Bovendien gaat het invaren van de slangenkuil opgelopen in het FNV Pensioen- en AOW debat 2019 vermeden worden zoals
Sjarrel Massop kritisch heeft weer gegeven op: www.PensioenSlangenkuil.nl
En tevens de pensioenrechten mindersnel overgeheveld kan worden naar de fiscale BOX III.

Rekenvoorbeeld
Jaarsalaris € 33.600 inclusie vakantietoeslag, Franchise € 12.600
Opbouw 1,75 van Pensioengevend salaris, Pensioenpremie 24,5% over Pensioengevend salaris.
Stel dat alle 42 pensioenjaren ongewijzigd blijven dan zal de opgebouwde pensioenunits zijn: 42 * 367,50 = 15.435 pensioenunits.

Afhankelijk van waarde van de units zal het pensioen levenslang worden uitgekeerd. Indien unit = € 1,00 wordt dit € 15.435 per jaar

Over de VDAB
De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal Nieuws


Bijlagen: